↑ Return to osc

Vedtægter

 

Vedtægter for:

Odense Skydecenter – Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ

CVR-nr. 35316396

www.odenseskydecenter.dk

 

 

Nedenstående foreninger står bag stiftelsen af den selvejende institution Odense Skydecenter – Kærby Mose, som etableres på et areal i Kærby Mose, Kærbygårdevej 15, 5220 Odense SØ.

Brændekilde-Bellinge Jagtforening kr. 10.000,00

Elmelund-Ravnebjerg Jagtforening kr. 10.000,00

Fyens Flugtskydnings Forening kr. 70.000,00

Odense Jagtforening kr. 70.000.00

De nævnte indskud skal ikke forrentes eller afdrages. Det beløb, en forening indskyder over kr. 70.000,00 er lån til Odense Skydecenter. Højeste antal stemmeberettigede repræsentanter per forening er 7.

Hjemsted er Odense Kommune.

§ 1. Formålet med Odense Skydecenter er:

a. at afholde trænings- og øvelsesskydninger og at afvikleforeningernes og organisationers præmie- og konkurrenceskydninger.

b. at udvikle konkurrenceskytter i Danmarks Jægerforbunds- og Dansk Flugtskydnings Forbunds skydediscipliner.

c. at give mulighed for praktisk skydning i forbindelse med jagtprøver, undervisning og lignende.

d. at skabe basis for fælles klubaktiviteter og herigennem fremme kendskabet til flugtskydning.

§ 2. Odense Skydecenter kan benyttes af alle jagt- og skytteforeninger i Odense Kommune med interesse for skydning til bevægelige mål som sport eller træning til skydning på jagt. Alle foreninger, primært i Odense Kommune, kan efter nærmere aftale med bestyrelsen leje banen til lukkede arrangementer. Prisen herfor er i følge takstblad. Der vil også blive fastsat et beløb for åbning og lukning af banen.

Odense Skydecenter er åben for alle jagt- og skytteforeninger der er godkendt efter folkeoplysningsloven.

Indskud for nye foreninger er på minimum kr. 15.000,00 eller anvendeligt materiale af samme værdi giver én stemme i Odense Skydecenters Repræsentantskab.

Program for Odense Skydecenters aktiviteter fastlægges hvert år inden den 1. januar. Regler for skydningerne samt ordensregler i øvrigt fastsættes af Odense Skydecenters bestyrelse.

§ 3. Odense Skydecenter skal drives økonomisk forsvarligt og på regnskabet skal medtages forrentning og afdrag på eventuelt optagne lån, efter de for lånene gældende bestemmelser. Eventuelt overskud ved Odense Skydecenters drift skal anvendes til forbedring, vedligeholdelse, udbygning og fornyelse af materiel og faciliteter samt til afdrag på optagne lån i det omfang, regnskabet berettiger hertil. Eventuelt underskud overføres til næste år. Odense Skydecenters bestyrelse kan ansætte én eller flere personer, der alene har ansvaret for alle maskiner med tilhørende installationer. Optagelse af lån og pantsætning kræver tilslutning fra 75 % af repræsentantskabet. Såfremt Odense Skydecenters bestyrelse vurderer at udbygning, vedligeholdelse og økonomi tillader det, kan indskudskapitalen afdrages. Udlodning af afdrag sker i forhold til oprindelig indskudskapital. Dog skal lån afdrages først før udlodning af indskudskapital. Påbegyndelse af afdrag på lån skal ske senest 10 år efter lånets optagelse med mindst 10 % per år.

Overskudsdeling kan ikke finde sted.

 

§ 4. Odense Skydecenters øverste myndighed er et repræsentantskab bestående af repræsentanter fra de deltagende foreninger = én valgt for hver kr. 10.000,00 indskudskapital.

Hvert medlem har én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Flertallet skal bestå af mindst 2 foreninger.

De deltagende foreninger vælger hvert år inden 1. december den eller de personer, der skal have sæde i Odense Skydecenters Repræsentantskab.

Hvert år i januar afholdes ordinært repræsentantskabsmøde, hvor hver forening kan indsætte eventuelle nye repræsentanter i Odense Skydecentercenters Repræsentantskab.

Kun medlemmer af de tilsluttende foreninger kan vælges.

Repræsentantskabet indkaldes ved brev til foreningernes formænd med mindst 3 ugers varsel.

Indkommende forslag skal være formanden skriftlig i hænde senest 10 dage før repræsentantskabsmødet.

Vedtægtsændring kræver mindst 75 % tilslutning fra Repræsentantskabet.

På repræsentantskabsmødet vælges Odense Skydecenters bestyrelse, der består af mindst 7 personer. Alle valg gælder for 2 år. Der vælges mindst 1 suppleant for en 1 etårig periode.

Dagsordnen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning om Skydecentrets virke siden sidste ordinære repræsentantskabsmøde.

3. Fremlæggelse af det bilagskontrollerede årsregnskab til godkendelse

4. Indkommende forslag.

5. Valg af bestyrelse.

6. Valg af bilagskontrollanter.

7. Valg af suppleanter.

8. Honorering af bestyrelsen

9. Eventuelt.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, økonomiansvarlig og sekretær.

Bestyrelsen er Odense Skydecenters daglige ledelse og repræsenterer Odense Skydecenter i alle forhold under den vedtagne formålsparagraf.

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af

Løbende- eller enkeltstående opgaver.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes af bestyrelsen, eller når 3 foreninger skriftligt har anmodet derom.

Bestyrelsen udarbejder en turnusplan for medhjælp for valgte repræsentanter.

 

§ 5. Tegningsret.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, er til stede.

Der føres protokol over samtlige bestyrelsesmøder samt repræsentantskabsmøder.

Odense Skydecenter tegnes af formanden. Eller næstformanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan give fuldmagt til den økonomiansvarlige angående alle økonomiske dispositioner

§ 6. Odense Skydecenters regnskabsår er kalenderåret. Hvert år på repræsentantskabsmødet fremlægges Odense Skydecenters bilagskontrollerede årsregnskab for det afsluttede kalenderår vedlagt forslag til budget for det kommende års aktiviteter til drøftelse.

Til at gennemgå regnskabet vælger repræsentantskabet 2 bilagskontrollanter. Alle valg er 2-årige, dog således at halvdelen er på valg i ulige år, den anden halvdel i lige år. Første gang evt. ved lodtrækning blandt de valgte personer. Genvalg kan finde sted.

§ 7. Såfremt én af foreningerne ønsker at trække sig ud af Odense Skydecenter, skal dette ske skriftligt senest 1. juli til ophør 31. december samme år. Den udtrædende forening har ved sin udtræden ikke krav på andel af Odense Skydecentercenters aktiver.

Den indskudte kapital overgår som lån.

Udviser regnskabet negativ egenkapital (grundet optagne lån) på udtrædelsestidspunktet, hæfter den udtrædende forening for sin andel heraf. Andelen er i forhold til indskudskapitalen.

 

Ophører fællesskabet helt og ingen af foreningerne ønsker eller kan overtage Odense Skydecenter, får hver forening udbetalt sin indskudskapital, såfremt den er til stede. Resterende aktiver skal overføres til idrætslige formål i Odense Kommune.

§ 8. Odense Skydecenters opløsning.

Bestemmelse om Odense Skydecenters opløsning kan kun tages på et i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinært repræsentantskabsmøde. For at repræsentantskabet er beslutningsdygtigt kræves, at mindst 75 % af Odense Skydecenters stemmeberettigede repræsentantskabsmedlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 75 % af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på repræsentantskabsmødet, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede repræsentantskabsmedlemmer, der er til stede.

Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde skal samtidig træffe bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med Odense Skydecenters formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.

I tilfælde af Odense Skydecenters opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i Odense Kommune.

Odense Skydecenter hæfter alene med egen formue efter gængse retslige regler.

 

Dirigent Jørgen Andersen

Formand Svend Nielsen

Kærby Mose, den 27. januar 2017