Odense Skydecenter indkalder til generalforsamling d.27-03-2024 kl.18.30
Dagsorden i henhold til vedtægter.
1.Valg af dirigent og referent.
2.Bestyrelsens beretning for sæsonen 2023.
3.Forelæggelse af revideret regnskab for 2023 til godkendelse.
4.Fastsættelse af kontingent og gebyr.
5.Behandling af indkommende forslag.
6.Valg af formand og kasserer.
Følgende er på valg 2024:
Formand Casper Vraamark (modtager genvalg)
Ekstern kasserer Anne Jakobsen (modtager genvalg)
7.Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Følgende er på valg 2024:
Jesper Frederiksen (modtager genvalg)
Kim Rysholt (modtager genvalg)
8.Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Følgende er på valg:
Henrik Bøg (modtager genvalg)
Thomas Thiingaard (modtager genvalg)
9.Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter.
Følgende er på valg:
Revisor indsat af Odense Jagtforening (ikke valgbar )
Andre Knudsen (modtager genvalg )
10.Eventuelt.
Forslag som ønskes behandlet skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger før
generalforsamlingen afholdes.
Mvh.
Odense Skydecenter

——————————————————————————————————————–