Persondata

Sidst opdaterede 25. februar 2022

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gen- nemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun person- oplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Odense Skydecenter er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: 
 / Formand

OSC ́s Adresse:
Kærbygårdevej 15,
5220 Odense SØ
CVR: 35316396
Telefonnr.:
Tlf. 
Mail: 

Website: https://odenseskydecenter.dk/

Behandling af personoplysninger

Vi opbevarer følgende personoplysninger:

 • Bestyrelsesmedmellem, evt. lønnede medarbejders, banepassers- og øvrige hjælperes kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, bankkonto.
 • For bestyrelsesmedlemmer tillige også CPR.nr.
 • For evt. lønnede medarbejder tillige også CPR.nr. og skatteoplysninger.
 • Evt. børneattest (Myndigheder, foreninger m.v. har pligt til at indhente børneattest for personer, der skal fungere som trænere, instruktører, hold- ledere for børn under 15 år, herunder assistenter, vikarer, afløsere og studerende i praktik, såfremt der er tale om en fast tilknytning.)

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det nødvendigt for at opfylde en kontakt med dig 
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formålene:

Formål med behandling af oplysningerne:

 • Som led i foreningens skydeaktiviteter og andre aktiviteter, herunder plan- lægning, gennemførelse og opfølgning
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Krav fra foreningens bank samt MobilePay firma.
 • Administration af din relation til os
 • Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
 • Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
 • I det omfang vi behandler dine oplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
 • Håndtering af dine rettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget på skydebanen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i centret
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige oplysninger også i en periode efter din udmeldelse.
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idræts- organisationer, som foreningen er medlem af.

Der sker videregivelse af bestyrelsens person oplysninger til foreningens bank og Mobilepay firma.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som bestyrelsesmedlem, som ulønnet leder, træner, hjælper eller som lønnet leder, træner eller hjælper.

Generelt

Personfølsomme oplysninger som CPR.nr., bankoplysninger og børneattester opbevares kun hos kassereren på dennes stationære og bærbare medier.

Almindelige personoplysninger som navn, adresse, mail og tlf.nr. kan opbevares på alle bestyrelsesmedlemmers-, træneres- og hjælpers stationære og bærbare medier.

For alle gælder det at opbevarede oplysninger skal slettes straks efter de har overført oplysningerne til deres efterfølger og forladt en post / et job.

Bestyrelsesmedlemmer

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i over- ensstemmelse med følgende kriterier:

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine personoplysninger i op til [1 år] efter kalenderåret for din udtrædelse.

Ulønnede ledere, trænere og hjælper:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i over- ensstemmelse med følgende kriterier:

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personop- lysninger i op til [1 år] efter dit virke er ophørt

Lønnede ledere, trænere og hjælper

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 •  Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i [5 år] efter arbejdet er ophørt
 • Vi opbevarer dog almindelige oplysninger på såvel bestyrelsesmedlemmer, ledere, træ- nere og hjælpere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandling af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine per- sonoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.