Vedtægter

Præambel

OSC er en forening oprindeligt dannet af 5 foreninger , herunder 4 lokale jagtforeninger samt Fyens flugtskydningsforening med det formål at oprette og drive skydebaner til brug for de stiftende foreningers medlemmer, såvel som for øvrige skytter. OSC blev stiftet med indskud á kr. 10.000 fra medlemsforeninger, således at foreningen nu, efter fusionering af to foreninger, består af Ravnebjerg-Elmelund Jagtforening, som har indskudt kr. 10.000, Brændekilde-Bellinge Jagtforening kr. 10.000, Fyens Flugtskydningsforening kr. 70.000 og Odense Jagtforening kr. 70.000, i alt en indskudskapital på kr. 160.000,-

§ 1 Foreningens navn og hjemsted og tilhørsforhold.

Foreningens navn er Odense Skydecenter, i daglig tale OSC.

Foreningen har hjemsted på foreningens baneanlæg, beliggende Kærbygårdevej 15, 5220 Odense SØ.

Foreningen tilstræber at blive medlem af Dansk Skytte Union (DSkyU) og således under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og hermed underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2 Foreningens formål og aktiviteter:

Foreningens formål er at:

 • Eje og drive OSC´s skydebaner i Kærby mose
 • Drive klubhuset til gavn og brug for skytter i almindelighed og de tilsluttede foreninger i særdeleshed.
 • Udbrede kendskabet til jagt- og konkurrencerelevant skydning blandt jægere, konkurrenceskytter og den brede offentlighed.
 • Være folkeoplysende i bredere forstand i forhold til jagt- og konkurrenceskydning
 • Udvikle OSC således at tilbuddet til jægere og konkurrenceskytter til enhver tid er nutidigt og relevant.
 • Udvikle mulighederne for nye skyde discipliner, herunder riffelskydning til faste og bevægelige mål.
 • Afvikle trænings- og konkurrenceskydninger i Danmarks Jægerforbunds, Dansk Flugtskydningsforbunds og Dansk Skytteunions skyde discipliner
 • Afvikle skydning med mere i forbindelse med jagtprøver og haglskydeprøver og hvilke prøver der i fremtiden måtte blive aktuelle og mulige i forbindelse med skydning.

§ 3 Skydecentrets benyttelse:

OSC er åben for alle skytter uanset medlemskab eller ej, af de bagvedstående foreninger. Brugen er betinget af erlæggelse af den, af den til enhver tid siddende bestyrelses, pris for benyttelsen, være sig baneleje, lerduepriser mv.

Benyttelsen er endvidere betinget af at skytter og eventuelle ledsagere til enhver tid overholder det af bestyrelsen fastsatte ordensreglement og i øvrigt gældende lovgivning på området. Manglende opfyldelse af dette, efter skydeleders vurdering medfører umiddelbar bortvisning og i gentagne eller særligt grove tilfælde karantæne i kortere eller længere tid fastsat af bestyrelsen.

 § 4 Optagelse:

Som medlemmer af foreningen kan optages jagt- eller skytteforeninger som tilslutter sig foreningens formål og som vil arbejde for videreudviklingen af foreningen. Nye medlemsforeninger optages imod indbetaling af et beløb svarende til værdien af de eksisterende foreningers andel af foreningens aktiver, dog minimum kr. 200.000

§ 5 Støttemedlemmer:

Bestyrelsen kan beslutte at oprette en støtteforening, hvor OSC´s brugere kan optages som medlemmer. Bestyrelsen kan fastsætte et kontingent for medlemskab af støtteforeningen, ligesom bestyrelsen kan tilstå støtteforeningens medlemmer en vis rabat på priserne for skydning, lerduer mv.

§ 6 Foreningens økonomi:

 1. Bestyrelsen er forpligtet til at drive foreningen økonomisk ansvarligt efter de til enhver tid gældende standarder, som er almindeligt anvendt i ideelle foreninger i Danmark.
 2. Overskud skal i første række anvendes til vedligeholdelse dernæst til nyinvesteringer, herunder hensættelser til fremtidige større projekter.
 3. Bestyrelsen er berettiget til at ansætte lønnet personale til at passe skydebanerne, herunder særligt det tekniske materiel. Endvidere kan bestyrelsen ansætte personale til at passe klubhus, kantine mm.
 4. Låneoptagelse samt leasingaftaler forudsætter tilslutning fra repræsentantskabet i henhold til senere beskrevne stemmeregler.
 5. Når al gæld er afviklet og bestyrelsen skønner at der ikke er yderligere behov for vedligeholdelse og/eller nyinvesteringer, kan bestyrelsen indstille til repræsentantskabet, at indskudskapitalen tilbagebetales til de indskydende foreninger.
 6. Bortset fra den i § 6 litra 5, beskrevne situation kan overskudsdeling ikke finde sted.

§ 7 Repræsentantskab:

 1. Foreningens øverste myndighed er repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af én repræsentant pr. hver indskudte kapitalandel, pt. Kr. 10.000 samlet antal repræsentanter er således pt. 16.
 2. Der indkaldes til repræsentantskabs møde med 4 ugers varsel til afholdelse inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker ved e-mail til de, til enhver tid værende medlemsforeningers formand.
 3. Hvert medlem af repræsentantskabet har én stemme. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt.
 4. Ved stemmelighed bortfalder ethvert forslag.
 5. Vedtægtsændringer kræver et flertal på 10/16-dele af det samlede antal mulige delegerede.
 1. Repræsentantskabet vælger en bestyrelse bestående af 7 medlemmer. Medlemmer af bestyrelsen vælges for 2 år, med forskudte perioder, således at et lige antal medlemmer vælges i lige år og tilsvarende et ulige antal vælges i ulig år. Der vælges hvert år mindst en højst 2 suppleanter til bestyrelsen for et år ad gangen.
 2. Dagsordenen for repræsentantskabsmøde skal som minimum indeholde følgende:
  1. Valg af dirigent
  2. Valf af referent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Adlæggelse af bestyrelsens beretning om Skydecentrets virke siden sidste ordinære repræsentantskabsmøde samt fremlæggelse af planer for det kommende år.
  5. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
  6. Indkommende forslag
  7. Valg af bestyrelse
  8. Vagl af revisorer
  9. Valg af suppleanter
  10. Honorering af bestyrelsen
  11. Eventuelt.

Bestyrelsen:

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær samt udpeger ansvarlige for specifikke områder efter behov. Ligeledes nedsættes relevante og nødvendige udvalg, som alle har pligt til, løbende at holde formanden og der igennem bestyrelsen informeret om deres arbejde.

Formanden tegner foreningen i forhold til eksterne interessenter, i forening med ét andet medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan befuldmægtige andre medlemmer, herunder særligt kasseren, til at handle på foreningens vegne på eksplicit definerede områder.

Bestyrelsen kan, som kasserer, udpege en person uden for bestyrelsen, hvis dette er nødvendigt og / eller formålstjenligt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når flere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede og mødet er indkaldt i henhold til vedtægter og gældende forretningsorden. I tilfælde af afstemninger i bestyrelsen gælder, at forslag vedtages ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 9 Regnskabsår:

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 § 10 Udmeldelse: 

Ønsker en forening at melde sig ud af OSC skal udmeldelse ske skriftligt senest 1. juni, med virkning fra først følgende 1. januar. Den udtrædende forening har ingen krav på tilbagebetaling af sit indskud eller på nogen anden måde krav på foreningens aktiver eller formue. Andelene kan ikke på nogen måde overdrages.

§ 11 Foreningens ophør:

 1. I det omfang der, ved udmeldelser eller på anden vis kun er én forening tilbage, skal denne være berettiget til at overtage OSC i sin helhed og uden nogen form for vederlag.
 2. Opløses foreningen ved fælles overenskomst blandt de indskydende foreninger, skal den indskudte kapital tilbagebetales til hver forening. Eventuel resterende formue doneres, efter repræsentantskabets beslutning, til formål og foreninger med jagt og skydning som formål.
 3. I konsekvens af denne paragrafs litra 1 kræver opløsning konsensus.

Sidst opdaterede 11. juli 2019